Evden Eve Nakliyat, Araç Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ


Uzun dönem kamyon, kamyonet, nakliyat aracı kiralama sözleşmesi

araç kiralama sözleşmesi

Bu sözleşmenin tarafları bir tarafta Kocayol Cad Soykan Apt No:44/B Bostancı İstanbul adresinde mukim Kiptaş Nakliyat ve Araç Kiralama Ltd Şti (sözleşmede kiralayan olarak anılacaktır)ile diğer tarafta .........................Kiracı-işleten.....Firma adresleri......................................................adresinde mukim.......firma bilgileri..........(sözleşmede kiracı-işleten olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda işbu sözleşme..............................................................tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

1. Bu sözleşmede Kiralayan aşağıdaki fiyat tarifesi üzerindeki fiyatlarla ve diğer sözleşme şartlarıyla 14. maddede adedi ve modelleri ve kiraları belirtilen aracı-araçları Kiraci-işleten'e kiralayacaktır. Bu sözleşme ........................................... tarihler arasında toplam ....... yıl geçerli olup feshi ihbara gerek kalmadan süre sonunda kendiliğinden sona erecektir. Süre sonunda yeni yapılacak anlaşma şartları geçerli olacaktır.

2. Kiracı-işleten kiraladığı araçların ödemelerini Kiralayan tarafından 15. ve 16 maddede belirtilen ödeme planındaki tarihlerde kesilecek faturalar karşılığında fatura tarihinden itibaren 5 gün içinde nakden ödeyecektir. Gecikme halinde aylık %4 oranında günlük gecikme bedeli ödenecektir. İki daha uzun gecikme halinde Kiralayan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

3. Kiracı-işleten araçları işleten sıfatı ile kullanmaktadır. Bu nedenle araçların sebep oldukları veya karıştıkları trafik kazaları sonucu açılacak tazminat davalarına Kiraci-işleten muhatap olacak ve tazmin edecektir. Nedeni ne olursa olsun diğer araçlara ve üçüncü şahıslara karşı doğabilecek maddi,manevi her türlü zarar,ziyan ve tazminattan Kiracı-işleten sorumludur. Kiracı-işleten veya onun kullanıcılarının sevk ve idaresinde iken Kiracı-işleten' in veya kullanıcılarının kusuru yüzünden üçüncü şahıslara verilen zararlar üçüncü şahıslar tarafından açılan davalar sonucunda hükmen tazmin etmek zorunda kalan Kiralayan, ödediği tazminat bedelini rücüen kiracıdan isteyebilir. Bu tazminat bedelinden sigorta tarafından karşılanan miktar mahsup edilecektir.

4. Araçların tüm otopark,otoyol,köprü,ve trafik cezaları ile yakıtları Kiracı-işleten tarafında karşılanır.

5. Trafik sigortası, zeyil kasko sigortası ve bandrol vergileri kiralayan tarafından karşılanacaktır. Araçların periyodik bakım ve onarımları, her türlü tamirleri kiralayana aittir. kullanım Km sınırı yoktur.Araçların bakım süreleri 48 saati geçmesi halinde kiralayan tarafından işleten kiracı ya geçici olarak başka bir araç verilecektir.Araçların lastikleri periyodik olarak kiralayan tarafından her elli bin Km de değiştirilecektir. Ancak kullanım hatasında kaynaklanan lastik hasarları kiracı işleten tarafından karşılanacaktır. İşleten-kiracı araçların bakım ve onarımlarını kiralayan bilgisi ve izni ile yetkili servislerde yaptırılacaktır.Kiracı işleten yapılan bu bakımlara ait fatura ve iş emirlerini kiralayana teslim edilecektir. Bu belgelerin yokluğu gerekli bakımın yapılmadığı anlamındadır. Periyodik bakım dışında kötü yada yanlış kullanım sonucu oluşacak hasar, eksime vs. tamiratlar periyodik bakım esnasında veya daha sonra yada önce tespit edilip giderilmişse bunların karşılığı kiracı-işleten tarafından ödenir. Kiralayanın yaptığı bu nevi harcamalar kiralayan tarafından harcamaya neden olan işin detay bilgisi ile kiracı işletene fatura edilir. Bu faturaların ödenme şekli kira karşılığı faturaların ödenme şartları gibidir.

6, Çalınma veya hurdaya çıkma (pert) nedeni ile eksilen araç yerine Kiralayan başka bir araç teslim edecek ve kira ödemesi devam edecektir. Teslim edilecek araçlar muadil araç olabilecektir. Çalınma veya hurdaya çıkma yada hasar halinde sigorta şirketi tarafından istenen bilgi, belge, tutanak, rapor vs tüm evrakların tamamı kiracı işleten tarafından Kiralayan' a teslim edilecektir. Bu belgenin yokluğu, eksikliği yada gecikmesi nedeniyle hasar bedeli Kiralayan' a ödeninceye kadar sebeple olursa olsun ödemeyi poliçede belirtilen (alkol,uyuşturucu sürücü belgesiz ve diğer) haklı sebeplerle hasarı ödemeyi geciktirmesi kısmen kabul etmem yada red etmesi halinde işleten-kiracı araç kirasını ödemeye devam edecektir. Araçlarda oluşacak her türlü hasarı ve zararların kasko sigorta poliçesi karşılığı sigorta şirketi tarafından her ne suretle olursa olsun karşılanmayan kısmı kiracı işleten tarafından kiralayana ödeyecektir. Bu nedenle kiracı-işleten, sigorta poliçe şartlarını bilmiş,anlamış ve aynen kabul etmiştir.

7. Kiracı-işleten firma tanımlayıcı yazı veya logoları araçlara yapıştırmak sureti yazabilecektir. Bu yazı ve logolar için ödenecek ilan ve reklam vergileri Kiracı-işleten' e ait olup araçların iadesinde bu yazı ve logolar sökülüp temizlendikten sonra araçlar iade edilecektir.

8. Araçlar üretici-ithalatçı firma teknik belgesinde belirtilen kapasiteleri oranında yük ve personel taşıyacaktır.

9. Kiracı-işleten' in kullanıcıları 24 yaşını doldurmuş ve en az 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak ile yükümlüdür.

10. Araçların iade yeri Kiralayan' ın İstanbul adresidir.Araçların son iade tarihi ..............................'dur. Buna rağmen bir uzatma olur ise Kiracı-işleten geciktiği her gün için 15 günü aşmayacak kaydı ile o araca ait aylık bedelinin 1/30'nun ödemeyi kabul eder. Araçların sözleşme sonunda iadeleri sırasında olağan kullanım dışında sigortalardan tanzim edilmemiş, bildirilmemiş ve edilemeyecek her türlü hasarından ve gerekli periyodik bakımların yapılmamasından yada geciktirilmesinden veya kullanım hatasından dolayı doğacak hasarların tamamı teslim tarihinde yetkili kişilerce yapılacak kontrollerde tespit edilecek ve bu nevi hasar,arıza yada aşırı yıpranma gibi her türlü tamiratlar tamamen kiracı işleten tarafından giderilmiş olacak. Bu tür eksiklik, hasar ve tazminatlardan kiracı-işleten sorumlu olacaktır. Araçları teslimi sırasında trafik kayıtları kontrol edilecek kiralama süresi içindeki tüm trafik cezaları, gecikme faizleri ödenmiş olacak. Kiralama süresi sona erse ve araçlar bakım servisinde tamirde vs. halde iken yukarıda anılan tamir, bakım veya onarımların yapılması, varsa cezaların ödenmesi,
makbuzlarının kiralayana teslimi yapılacağı zamana kadar araçların kiraları Kiracı işleten tarafından ödenmeye devam edecektir.

11. Kiraların ödenmemesi,geciktirilmesi halinde 1.gecikmeden sonra 10 gün 2. gecikmeden sonra 10 gün olmak üzere yirmi günlük gecikme süresinde Kiralayanın,Kiracı-işleten' e noter aracılığı ile göndereceği 2.ihtardan sonra kiralama süresi sonuna kadar olan tüm kira bedelleri ve oluşacak borçlarla gecikme bedelleri muaccel olacaktır. Bu durumda kiralayan araçları trafikten men ederek tüm araçları muaccel olan borçların ödeneceği zamana kadar geri çekebilir.Kiralama süresi sonuna kadar tekrar işleten-kiracıya verip vermemekte serbest olur.

12. Sözleşme konusu araçların tip,model.renk,plaka ve fiyatları aşağıdaki gibidir.

Araç Cinsi Modeli Plakası Rengi Kira Bedeli (KDV Hariç )TL
         Araç Cinsi Modeli Plakası Rengi Kira Bedeli (KDV Hariç )TL


Araçların aylık toplam kirası:....................(.......................................) + KDV %18 =................ TL TOPLAM ..................(........................................) Dir.
KDV oranlarında yapılacak değişiklikler değişen şekliyle uygulanacaktır. Ödemeler her ay tanzim edilecek fatura karşılığında,fatura tanzim tarihinden itibaren 5 gün içinde ödenecektir.

13. Tarafların ticaret unvanlarında veya adreslerinde değişiklik yapılaması halinde işbu sözleşme tarafların yeni unvan ve adresleri ve belirlenen şartlar aynı kalmak üzere devam eder.

14. İşbu sözleşme uyarınca tarafların vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğu kabul eder ve bu bilgilerin söz konusu taraflar veya çalışanları tarafından üçüncü kişilere ifşa edilmemesi taahhüt ederler. Bu gizlilik taahhüdü, işbu sözleşme sona erse ve ya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder.

15, Araçların erken iadesi söz konusu değildir.Buna rağmen kiracı-işleten' in erken iade halinde araçların kalan kira süresine bakılmaksızın kalan kira bedelinin %35 Kiralayana ödenmesini Kiracı-işleten kabul ve taahhüt eder.

16. İşbu sözleşme karşılıklı iyi niyet ve dayanışma ilkelerine göre tanzim edilmiş olmakla birlikte anlaşmazlık halinde ve 14.madde de yazılı kira bedelleri ve işbu araç kira sözleşmesinin tümünde tarafların karşılıklı olarak kabul ve taahhüt ettikleri borç ve imzalarının herhangi bir zamanda ve sebeple kanuni takibe müracaat edildiğinde herhangi bir teminata gerek kalmaksızın dava açmak, icra taleplerinde bulunma hakkını taraflar şimdiden karşılıklı olarak birbirlerine vermişlerdir.

17. Yukarıda anılan adresler tarafların resmi tebligat adresi olarak kabul edilmiştir. Bu adreslerdeki değişiklikler ancak yazılı olarak bildirildiği halde geçerli olacaktır.İtilaf halinde İSTANBUL MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.
On yedi maddeden oluşan bu araç kiralama sözleşmesi .......................tarihinde başlamak ve .......................... tarihinde sona ermek üzere üç nüsha olarak tanzim edilmiş.........................................tarihinde taraflarca defalarca okunup tüm müeyyide ve şartları karşılıklı kabul ve taahhüt edilerek anılan araçlar Kiralayan tarafından Kiracı-işletene çalışır halde tüm avadanlıkları ruhsatı ile birlikte teslim edilerek imza edilmiştir.


KİRALAYAN
KİRACI-İŞLETEN
KİPTAŞ NAKLİYAT VE ARAÇ KİRALAMA LTD ŞTİ
Kocayol Cad. No:45 B:3 Bostancı İstanbul

Nakliyat fiyatları


Evden Eve Nakliyat


Evden Eve Nakliyat
evden eve nakliyat
Ana SayfaEvden Eve NakliyatŞehirler arası Evden Eve NakliyeŞehir içi Evden Eve NakliyatParsiyel TaşımacılıkOfis Taşımacılık
Askılı Tekstil TaşımacılığıAmbalajlamaDepolamaNakliye AraçlarıLojistik HizmetlerNakliyat HaberleriHakkımızdaNakliyat Referanslarımız
İletişimİstanbulSitemap